Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn steeds betaalbaar bij levering van de goederen.
2. Alle offertes worden zonder enige verbintenis aangegaan. De door onze vertegenwoordigers gedane aanbiedingen en verkoopsvoorstellen zijn slechts geldig na onze interne goedkeuring. Bij annulering van een bestelling zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 % met een minimum van € 125.
3. Reclamaties omtrent de kwaliteit, de maten of de hoeveelheid worden 48 uur na de levering niet meer aanvaard : zij moeten schriftelijk worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op. De verborgen gebreken, welke de afwijzing van de goederen door de klant rechtvaardigen, verplichten ons uitsluitend tot het vervangen of de overname van deze goederen; dit sluit dan ook uitdrukkelijk om het even welke schadevergoeding uit.
4. Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd van 15% met ingang van de datum der factuur.
5. In afwijking van het artikel 1583 B.W. blijven wij eigenaar van de geleverde doch niet volledig en effectief betaalde goederen. Het risico gaat evenwel reeds over op de koper van zodra de levering heeft plaatsgehad. Bij eenvoudig overschrijden van de betaaldatum zonder volledige vereffening behouden wij ons het recht voor zo nodig ons te beroepen op de van rechtswege en onherroepelijke ontbinding der overeenkomst in ons voordeel zodat wij de goederen kunnen terugnemen en tevens recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.
6. In afwijking van art. 1643 B.W. staan wij enkel in voor verborgen gebreken wanneer wij ervan kennis hadden, deze kennis wordt niet vermoed, zij dient te worden bewezen.
7. Door ons aanvaarde leveringstermijnen zijn steeds als slechts bij benadering te aanschouwen. Het niet strikt naleven ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst en mag evenmin een voorwendsel vormen om de betaling van facturen uit te stellen of te weigeren.
8. Wij achten ons in geen geval verbonden door de op briefhoofden of andere documenten van de wederpartij gedrukte voorwaarden of vermeldingen.
9. De koper wordt geacht een bouwvergunning te hebben aangevraagd en verkregen van de bevoegde instanties. Wij zullen in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden, zelfs niet gedeeltelijk, indien de koper geen vergunning zou hebben voor de aangekochte constructie en dit zal geen gevolg kunnen hebben tot het niet of gedeeltelijk betalen of uitstellen van de betaling van de factuur.
10. Het aanvaarden van huidige overeenkomst geldt als onomkeerbare aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die op de voor- en keerzijde van huidig document voorkomen.
11. Voor alle eventuele geschillen en betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Sint Niklaas bevoegd. Ook voor geschillen in Nederland en/of andere landen zijn alleen de rechtbanken van St Niklaas, België bevoegd.
12. Werken kunnen pas ingepland worden na betaling van het voorschot van 10% op het totaalbedrag. De rest van de facturatie zal worden opgemaakt volgens vordering der werken.

GDPR-clausule voor Algemene Voorwaarden.

1. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is VETRABO bv, Kluizenhof 27 te 9170 St.-Gillis-Waas.
3. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
4. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
5. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.vetrabo.be.